Müük

Estonia, Ekke, Lükati küla, Anija vald, Harju maakond

55,000 90,000
total
55,000 90,000
total

Overview

  • ID No

    22638

Rohkem infot projektilt

Pakume omalt poolt soodsatel tingimustel finantseerimist

Müüa elamukrundid Anija vallas, Kehra ja Kose vahel.

Ümbrus: kaugus Tallinnast 35 km, mets lähedal, teed heas seisukorras

Kinnistute hind sisaldab a) elektriliitumist 3*16A, b) veeliitumist ja c) pinnaskattega teid kruntideni

Kinnistule saab ehitada elamu ja abihooned (täpsemalt selgub ehitusõigus projekteerimistingumuste taotluse esitamisega vallale) Krundid on valdavalt kaetud metsaga. Männi 3 kinnistul paikneb puurkaev.

Kinnistuni viib heas korras vallale kuuluv tee, mis on talvel alati hooldatud.

Aadress katastri tunnus pindala m2 EUR/kinnistu EUR/m2
Kuuse tee 1 14101:001:0698 6769 55 000 8.13
Kuuse tee 2 14101:001:0696 14179 80 000 5.64
Kuuse tee 4 14101:001:0697 8347 60 000 7.19
Männi tee 1 14101:001:0695 14464 75 000 5.19
Männi tee 2 14101:001:0692 16518 85 000 5.15
Männi tee 3 14101:001:0694 13058 75 000 5.74
Männi tee 4 14101:001:0693 19337 90 000 4.65

 

Arhitektuur-ehituslikud nõuded ehitusprojektile vastavalt piirkonnas väljakujunenud
hoonestuslaadile ja üldplaneeringule:
1) kasutamise otstarve: elamu ja abihoone
2) hoonete suurim lubatud arv maa-alal: üks elamu ja neli abihoonet
3) asukoht: vähemalt 100 m naaberelamust, vähemalt 4 m krundi piirist, vähemalt 27 m
Kaunissaare-Kiviloo teest.
4) lubatud suurim ehitisealune pind: vastavalt projektile
5) kõrgus ja vajaduse korral sügavus: maksimaalne kõrgus 9 m
6) arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused: traditsiooniline hoonestus,
katusekalle 20-45 kraadi.
7) maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik asukoht: kõik
tehnovõrgud ja juurdepääsuteed näidata asendiplaanil. Projektis lahendada siseministri
18.02.2021 määruse nr 10 2. peatüki nõuetele vastav tuletõrjevee veevõtukoht.
8) ehitusuuringu tegemise vajadus: topogeodeetiline alusplaan õueala ulatuses
9) haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted: Juurdepääs Kaunissaare-Kiviloo teelt
(tee nr *******) või Kuuse teelt. Säilitada maaparandussüsteem PÜ-404.
1. Veevarustus lahendada lokaalselt.
2. 1. Tegemist on nõrgalt kaitstud põhjaveega alaga, kus on lubatud kuni 5m3 heitvett
ööpäevas juhtida pinnasesse peale heitvee mehaanilist puhastamist (septik+imbväljak) juhul,
kui puhastatakse ainult olmereovett, mis ei sisalda vesikäimlast pärit reovett. Juhul kui
soovitakse pinnasesse juhtida ka vesikäimlast pärit reovett, siis on lubatud pinnasesse juhtuda
kuni 10 m³ heitvett ööpäevas pärast reovee bioloogilist puhastamist (biopuhasti+imbväljak).
Samuti on lubatud kasutusele võtta lekkekindel kogumismahuti. Omapuhasti rajamisel tuleb
järgida Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja ning ehitusprojektis kajastada ja
esitada eeskirja § 5 nõutud andmed ja dokumendid. Kui omapuhastiks oleva imbsüsteemi
mõjuraadius (50 m) ulatub naaberkinnistule tuleb esitada naaberkinnistu omaniku
kooskõlastus. Kooskõlastus tuleb võtta asendiplaani peale, kus on ära näidatud ka
imbsüsteemi mõjuraadius. Kooskõlastusega peab naaberkinnistu omanik kinnitama, et on
teadlik ja nõustub imbsüsteemi mõjuraadiuse ulatumisega tema kinnistule ning et ta on teadlik,
et imbsüsteemi mõjuraadiusesse ei ole tal võimalik kaevusid rajada. Puurkaevust peab
imbsüsteem jääma vähemalt 60 m kaugusele (sh naaberkinnistute kaevudest).
3. Ehitusprojektis näidata ära ehitusjäätmete käitlemine vastavalt Anija valla
jäätmehoolduseeskirjale (jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus kehtiva jäätmenimistu järgi,
selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil, jäätmete käitlemistoimingud ja -kohad jm
oluline info)

Detailid

Eelised

Objekti tüüp:
  • Grunts

Asukoht kaardil

Ekke, Lükati küla,75215,Anija vald,Harjumaa,Estonia