PRIVAATSUSPOLIITIKA

Isikuandmete töötlemise üldtingimused

   1. Üldsätted

Käesolevad isikuandmete töötlemise üldtingimused on kehtestanud ALG Liisingu AS. Klientide parimaks teenindamiseks ja
kõigi lepinguliste suhete korrektse täitmiseks kogub ja säilitab ALG Liisingu AS klientide ja ALG Liisingu AS’ga
suhtlevate teiste isikute andmed alljärgnevate põhimõtete järgi.

   2. Peamised mõisted

     2.1. „isikuandmed“ – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta;
     tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise
     identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle
     füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise
     või sotsiaalse tunnuse põhjal;
     2.2. „isikuandmete töötlemine“ – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või
     automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine,
     struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine,
     edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või
     ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
     2.3. „vastutav töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ,
     kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise
     töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava
     töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses;
     2.4. „kolmas isik“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja
     arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda
     vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;
     2.5. andmesubjekti „nõusolek“ – vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega
     andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate
     isikuandmete töötlemisega;
   3. Isikuandmete töötlemise ja säilitamise põhimõtted

     3.1. Vastutav töötleja on ALG Liisingu AS (10308153), Pirita tee 20/2, 12011 Tallinn, Eesti.
     3.2. ALG Liisingu AS järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses
     hoidmise põhimõtteid. ALG Liisingu AS hoiab talle edastatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu
     kasutamise eest. Isikuandmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik lepingute sõlmimiseks (sh lepingu
     sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks), sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks
     teenindamiseks
     3.3. ALG Liisingu AS rakendab kõike vajalikke turvameetmeid isikuandmete turvaliseks töötlemiseks ning
     salvestamiseks.
     3.4. ALG Liisingu AS töötajad ja esindajad omavad asjakohast väljaõpet isikuandmete kaitse valdkonnas,
     lähtuvad isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustustest.
     Lisaks ALG Liisingu AS töötajatele ja esindajatele on kliendi isikuandmetele liigipääs ALG Liisingu AS
     poolt volitatud isikutel sh IT-, raamatupidamis-, turundus- jm tugiteenuste osutajatel, kellele andmete
     edastamine on vajalik lepingu täitmise ja muude kohustuste täitmiseks.
     3.5. ALG Liisingu AS töötleb andmeid järgmistel põhjustel:

       3.5.1. kliendi või tema esindaja isikuandmeid, sh nime, isikukoodi, sünniaega, kodakondsust,
       isikut tõendava dokumendi andmeid, peamiselt identimiseks;
       3.5.2. kliendi kontaktandmeid, sh telefoninumber, aadress, e-posti aadress, peamiselt kliendile
       teabe ja finantsteenuste pakkumiste saatmiseks;
       3.5.3. andmeid kliendi finantsvõimekuse, varade ja kohustuste, investeerimiseesmärkide ja
       riskitaluvuse kohta peamiselt kliendile pakutava teenuse sobivuse või asjakohasuse hindamiseks
       ning kliendi tegevuse õiguspärasuse ja ALG Liisingu AS nõuetele vastavuse tuvastamiseks;
       3.5.4. andmeid sissetuleku, vara ja kohustuste, maksekäitumise, tehingute ja pereliikmete kohta
       peamiselt kliendi maksevõime tuvastamiseks, tema tarbimisharjumuste uurimiseks ja talle sobivate
       teenuste pakkumiseks;
       3.5.5. andmeid kliendi tegevuse ja vara päritolu, sh tööandja, tehingupartnerite ja äritegevuse
       kohta peamiselt terrorismi rahastamise ja rahapesu tõkestamiseks.
     3.6. Lisaks ülaltoodule ALG Liisingu AS töötleb kliendi andmeid:

       3.6.1. kliendi avalduse läbivaatamiseks, teenuse võimalikkuse hindamiseks ja lepingu sõlmimise
       otsustamiseks;
       3.6.2. sõlmitud lepingu haldamiseks ja täitmiseks, sh lepinguga seotud tehingute ja toimingute
       kontrollimiseks, kliendilt kogutud andmete uuendamiseks ja võlgade sissenõudmiseks;
       3.6.3. teenuse kvaliteedi hindamiseks, mis hõlmab ka kliendiküsitluste läbiviimist;
       3.6.4. kliendirühmade, toodete ja teenuste turuosade ning muude finantsnäitajate statistiliste
       uuringute ja analüüside jaoks, turu-uuringute tegemiseks;
       3.6.5. ALG Liisingu AS teenuste pakkumiseks; kampaaniate läbiviimiseks ja muu teenuse
       pakkumiseks;
       3.6.6. riskide juhtimiseks ja maandamiseks, aruandluse koostamiseks;
       3.6.7. ALG Liisingu AS usaldatavusnõuete, sh kapitali- ja likviidsusnõuete täitmiseks;
       3.6.8. seadusega kehtestatud kohustuste täitmiseks, sh rahapesu ja terrorismi rahastamise
       tõkestamiseks, riigiasutuste järelepärimistele vastamiseks, maksudeklaratsioonide esitamiseks;
       3.6.9. enda õiguste kaitsmiseks, sh andmete saatmine õigusnõustajale, vaidlusi lahendavale
       asutusele, sh vahekohtule, lepitusorganile ja kohtule.
     3.7. ALG Liisingu AS väljastab kliendi poolt tema kohta ALG Liisingu AS’le edastatud isikuandmed ainult
     juhul,
     kui klient esitab ALG Liisingu AS’le vastavasisulise taotluse andmete ülekandmise õiguse kasutamiseks
     või
     andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest,
     3.8. ALG Liisingu AS säilitab isikuandmed oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pöördudes ALG
     Liisingu AS poole teada oma isikuandmed, vajadusel nõuda oma andmetes paranduste või muudatuste
     tegemist.
     Kliendil on õigus teada milliseid tema andmeid millistel eesmärkidel ALG Liisingu AS töötleb.
     3.9. Toodete ja teenuste reklaamikampaania käigus võib ALG Liisingu AS kliendile saata pakkumisi.
     Kliendil on
     igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumistest, teavitades sellest ALG Liisingu AS.
     3.10. Lepingu sõlmimise otsustamisel ja lepingu kehtivuse ajal kogub ALG Liisingu AS andmeid kliendi
     kohta nii
     isikult eneselt kui ka muudest allikatest ehk kliendi avalikke andmeid, samuti riigi või kohaliku
     omavalitsuse
     andmekogudest ning kolmandalt isikult saadud andmeid, kui need on kogutud ja edastatud seaduse nõudeid
     arvestades.
     3.11. ALG Liisingu AS säilitab kliendi isikuandmed kogu lepingu kehtivuse perioodi vältel ja pärast
     lepingu
     lõppemist kuni andmete säilitamine on ALG Liisingu AS’le kohustuslik ( üldjuhul 7 aastat) või kuni ALG
     Liisingu
     AS’l on õigustatud huvi andmete säilitamiseks (nt võimalike nõuete või õiguste kaitseks).
   4. Tingimuste muutmine

ALG Liisingu AS võib käesolevaid kingimusi omal äranägemisel muuta, avaldades vastava info ALG Liisingu AS
veebilehel. Kehtiv dokumendi versioon on alati kättesaadav ALG Liisingu AS veebilehel aadressil https://alg.ee/privaatsuspoliitika/

Küsimuste või kaebuste korral võtke ühendust :

+372 6 686 000

alg@alg.ee